Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00106/107/2018-EIS
Izsoles sākums:
07.11.2018
Pieteikties var līdz:
27.11.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
07.12.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 500.00
Izsoles solis:
€ 250.00
Nosolītā cena:
€ 4 750.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta  Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-316, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Dinai Antonovai  piederošajam nekustamajam īpašumam - 1/30 domājamās daļas no nekustamā īpašuma kas atrodas Rīgas iela 18, Bauska, Bauskas novads, ar kadastra numuru 4001 504 0084, iereģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000046807, un 1/20 domājamās daļas no nekustamā īpašuma kas atrodas Rīgas iela 18, Bauska, Bauskas novads, ar kadastra numuru 4001 004 0084, iereģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000046898. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena  2500,00 EUR. Izsoles solis 250,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2018.gada 7.novembris. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 7.decembris, plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs un hipotekārais kreditors – AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2018. gada 27.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 250,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi. 1 Nekustamā īpašuma sastāvs. 1.1. 1/30 no Ēku (būvju) nekustams īpašums sastāv no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0084 001, dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0084 002, dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0084 003, dzīvojamās mājas- saimniecības ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0084 004, saimniecības ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0084 005. (Atzīme - ēkas un būves saistītas ar zemes gabalu Bauskā, Rīgas ielā 18, zemes gabala platība 1304 kvm, zemes kadastra apzīmējums 4001 004 0084. Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas.). Ierakstīts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000046807(Kadastra numurs: 40015040057). Rīgas iela 18, Bauska, Bauskas novads; 1.2. 1/20 no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0084(kopējā platība 1304 m²). Ierakstīts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000046898 (Kadastra numurs: 40010040084). Rīgas iela 18, Bauska, Bauskas novads. 2.Nekustamā 1.1.īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. Noteikta kopīpašuma lietošanas kārtība: Dinai Kanapeckai lietošanā nodota telpu grupa - Nr.009 (dzīvoklis Nr.14) ēkā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0084 002. Pamats: 2008.gada 30.jūnija līgums par kopīpašuma domājamās daļas pārdošanu un kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtības noteikšanu; 2.2. Atzīme - noteikts aizliegums 1/30 d.d. īpašniekam Dinai Kanapeckai, personas kods 160573-12053 bez “Swedbank” AS (iepriekš – AS “Hansabanka”), nodokļu maksātāja kods 40003074764rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 26. maija hipotēkas līgums Nr.08-067603-PK/1; 2.3. Nekustamā īpašuma līdzīpašniece Dina Kanapecka ir atteikusies no pirmpirkuma tiesībām. Pamats: 2008.gada 30.jūnija līgums par kopīpašuma domājamās daļas pārdošanu un kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtības noteikšanu. 2.4. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 9487,85. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.08-067603-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5. punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš – līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Parādnieks: 1/30 d.d. īpašnieks Dina Kanapecka, personas kods 160573-12053. Kreditors: „Swedbank” AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 26. maija aizdevuma līgums Nr.08-067603-PK, 2008.gada 26. maija hipotēkas līgums Nr.08-067603-PK/1. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000046898. Nodrošinātais prasījums 13283.00 LVL 3. Nekustamā īpašuma 1.2. apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 3.1. Atzīme - noteikts aizliegums uz 1/20 d.d. īpašnieks Dina Kanapecka, personas kods 160573-12053 bez “Swedbank” AS (iepriekš – AS “Hansabanka”), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 26. maija hipotēkas līgums Nr.08-067603-PK/1. 3.2. Nekustamā īpašuma līdzīpašniece Dina Kanapecka ir atteikusies no pirmpirkuma tiesībām. Pamats: 2008.gada 30.jūnija līgums par kopīpašuma domājamās daļas pārdošanu un kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtības noteikšanu. 3.3. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 9487,85. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.08-067603-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5. punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš – līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Parādnieks: 1/20 d.d. īpašnieks Dina Kanapecka, personas kods 160573-12053. Kreditors: “Swedbank” AS (iepriekš – AS “Hansabanka”), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 26. maija aizdevuma līgums Nr.08-067603-PK, 2008.gada 26. maija hipotēkas līgums Nr.08-067603-PK/1. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000046807. Nodrošinātais prasījums 13283.00 LVL 4. Izsoles sākumcena – 2500,00 EUR (divi tūkstoši piecisimti euro). 5.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. 5.1. “Swedbank” AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja “Swedbank” AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai.  5.2. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 6. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks, Dina Antonova (iepriekš Kanapecka), dz. 16.05.1973., patur sev. 7.Citi pārdošanas nosacījumi: 7.1.izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 7.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu; 7.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 7.4.persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 7.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 7.6.izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 7.7.vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 7.8.izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi