Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00065/086/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.04.2019
Pieteikties var līdz:
07.05.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
17.05.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 7 960.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 79 600.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
€ 88 600.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pārdod Dmitrijam Drozdovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Dārza iela 4A, Babīte, Babītes pag., Babītes nov.

Izsole tiek rīkota SIA “Grand Credit”, adrese: Bīskapa gāte 2, Rīga, labā.

1.      Nekustamā īpašuma sastāvs: Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.573, kadastra numurs: 80480040145, adrese: Dārza iela 4A, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, kas sastāv no zemes gabala 690 kvm, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 8048 004 0145 001) (turpmāk – Nekustamais īpašums).

2.      Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi Uz Nekustamo īpašumu reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi un ieķīlājumi: ·         II daļas 2.iedaļas: -        ieraksts 1.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez SIA "Grand Credit", reģistrācijas numurs 50003952521, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu ieķīlāt, atsavināt, sadalīt, jebkādā veidā apgrūtināt, iznomāt, izīrēt un/vai nodot patapinājumā. -        ieraksts 1.2. Pamats: 2015.gada 22.aprīļa hipotēkas līgums Nr.22-04/5046-M/2. -        ieraksts 2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Grand Credit, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 50003952521, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt un jebkādā citā veidā apgrūtināt ar lietu tiesībām. -        ieraksts 2.2. Pamats: 2016.gada 10.maija hipotēkas līgums Nr.10-05/6044-M/2. -        ieraksts 3.1. Atzīme - vērsta 11588.78 EUR piedziņa. Piedzinējs: GOTIKA AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 40003165118. -        ieraksts 3.2. Pamats: zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda 2018.gada 16.maija nostiprinājuma lūgums, Rīgas rajona tiesas 2018.gada 28.martā izsniegtais izpildu raksts lietā Nr.3-12/0112/24. ·         IV daļas 1., 2.iedaļas: -        ieraksts 1.1. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: 13% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā no nokavētā maksājuma summas vai 0,5% dienā no aizdevuma pamatsummas saskaņā ar aizdevuma līguma 15.1.punktu.Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: katra mēneša 25.datums.Kreditors: SIA "Grand Credit", reģistrācijas numurs 50003952521. -        ieraksts 1.2. Pamats: 2015.gada 22.aprīļa aizdevuma līgums, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr.22-04/5046-M/1, 2015.gada 22.aprīļa hipotēkas līgums Nr.22-04/5046-M/2. -        ieraksts 2.1. Nostiprināta hipotēka. Kreditors: SIA "Grand Credit", reģistrācijas numurs 50003952521. -        ieraksts 2.2. Pamats: 2016.gada 10.maija Aizdevuma līgums, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr.10-05/6044-M/1, 2017.gada 26.aprīļa Vienošanās Nr.2 par 2016.gada 10.maija Aizdevuma līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr.1005/6044-M/1 grozījumiem, 2016.gada 10.maija Hipotēkas līgums Nr.1005/6044-M/2, 2017.gada 26.aprīļa Papildus vienošanās Nr.2 pie 2016.gada 10.maija Hipotēkas līguma Nr.10-05/6044-M/2, 2017.gada 19.oktobra Vienošanās Nr.3 par 2016.gada 10.maija Aizdevuma līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr.1005/6044-M/1 grozījumiem, 2017.gada 19.oktobra Papildus vienošanās Nr.3 pie 2016.gada 10.maija Hipotēkas līguma Nr.10-05/6044-M/2, 2017.gada 5.decembra Papildus vienošanās Nr.4 pie 2016.gada 10.maija Aizdevuma līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr.10-05/6044-M/1, 2017.gada 5.decembra Papildus vienošanās Nr.4 pie 2016.gada 10.maija Hipotēkas līguma Nr.10-05/6044-M/2, 2018.gada 1.februāra Papildus vienošanās Nr.5 pie 2016.gada 10.maija Aizdevuma līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr.10-05/6044-M/1, 2018.gada 1.februāra Papildus vienošanās Nr.5 pie 2016.gada 10.maija Hipotēkas līguma Nr.10-05/6044-M/2. -        ieraksts 3.1. Nostiprināta hipotēka. Prasītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOTIKA AUTO", reģistrācijas numurs 40003165118. -        ieraksts 3.2. Pamats: Baltijas Starptautiskās šķīrējtiesas 2018.gada 15.janvāra spriedums lietā Nr.C-957/121017, Rīgas rajona tiesas 2018.gada 22.marta izpildu raksts lietā Nr.3-12/0112/24.

3.      Izsoles sākumcena – 79 600,00 EUR.

4.      Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī CPL 615.panta ceturtās daļas 2.punktā noteiktā valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5.      Nekustamā īpašuma īpašnieks Dmitrijs Drozdovs nepatur izsolāmajā nekustamā īpašumā sev nekādas tiesības.

6.      Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja: 6.1.izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 6.2.neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 6.3.nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (CPL 611.panta otrā daļa); 6.4.izsoles norises laikā vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

7.      Nenotikušās izsoles sekas: 7.1.Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. un 6.2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. 7.2.Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu. 7.3.Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.4.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli. 7.4.Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. 7.5.Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā: 7.5.1.      CPL 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 7.5.2.      valsts un kancelejas nodevu, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 7.5.3.      šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.4.punktā norādīto summu; 7.5.4.      pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (CPL 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā CPL 612.panta noteikumus. 7.6.Pēc šo noteikumu 7.5.punktā minētās summas samaksas tiesu izpildītājs elektroniski iesniedz rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (CPL 613.pants) un lūdz nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā. 7.7.Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole atbilstoši šādiem nosacījumiem: 7.7.1.      otro izsoli izziņo un rīko, ievērojot pirmās izsoles noteikumus. Tomēr nekustamā īpašuma solīšana sākas no summas, kas atbilst 75 procentiem no sākumcenas pirmajā izsolē; 7.7.2.      ja otrā izsole nav notikusi un neviens nav vēlējies paturēt nekustamo īpašumu sev, nekustamais īpašums paliek iepriekšējā īpašnieka īpašumā un piedziņas atzīme zemesgrāmatā dzēšama.

Nekustamā īpašuma pārdošanas veids – labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā.

Nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākuma datums - 2019.gada 17.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 17.maijs, plkst.13:00. Izsoles solis – 3000,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 7.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 7960,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. 

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi