Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00020/106/2019-EIS
Izsoles sākums:
19.03.2019
Pieteikties var līdz:
08.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Klaģe Andžela, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 460.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 450.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Klaģe, ar prakses vietu Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Daumantam Jānim Dravniekam piederošo nekustamo īpašumu- bezmantinieku manta Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 Nekustamais īpašums sastāv no 3-istabu dzīvokļa īpašuma, kas izvietots brežņeva laika daudzdzīvokļu ēkas 5. stāvā 57,5 m² kopējā platībā pēc adreses Priežu iela 22-28, Gardene, Auru pag., Dobeles nov., kadastra numurs 4646 900 0154, reģistrēts Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000001155 28, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 575/26060 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0050 001, zemes ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0050. Nekustamā īpašuma novērtējums- 4600.00 EUR Izsoles sākumcena- 3450.00 EUR. Izsoles solis- 100.00 EUR Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 19.03.2019 plkst 13.00 Izsoles noslēgums 18.04.2019 plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 08.04.2019, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma- 460.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Andželas Klaģes, reģ.Nr. 13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi