Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00007/016/2019-EIS
Izsoles sākums:
22.05.2019
Pieteikties var līdz:
11.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Anita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 176.80
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 326.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 1 426.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa, prakses vieta Balvi, Bērzpils 2, otrajā  izsolē pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7860 900 0004, kas atrodas “36”-3, Liuža, Kantinieku pagastā, Rēzeknes novadā , pamatojoties uz 2019.gada 3.janvāra  Rēzeknes    tiesas lēmumu lietā Nr.3-12/0004-19. Īpašnieks:Kristīne Rastopčina.Nekustamā īpašuma pirmā izsole tiesas ceļā notiek AS Swedbank, labā. Nekustamā īpašuma  labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi: 1.                              Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.3 ar kopējo platību 73,1 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 713/7116 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Nekustamais īpašums atrodas “36”, Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., kas reģistrēts Kantinieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000097393 3. 2.                              Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1.                                                Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 7. novembra ķīlas/hipotēkas līgums Nr.07-134634-PK/1. 2.2.                                                Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Aizdevuma summa LVL XXX. Procentu likme: 1) Aizdevuma līguma Nr. 07-134634-PK I.daļas 1.sadaļā " Pamatnoteikumi " 1.6. un II daļas 4.3. punktā noteiktā Procentu likme. Līgumsods: 1)0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 7. novembra ķīlas/hipotēkas līgums Nr.07-134634-PK/1, 2007.gada 7. novembra aizdevuma/kredīta līgums Nr.07-134634-PK. 3.                              Izsoles sākumcena – EUR 1’768,00 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit astoņi  euro). 4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā - pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: Nekustamā īpašuma īpašnieks KRISTĪNE RASTOPČINA, nepatur sev nekādas tiesības. 6. Citi pārdošanas noteikumi. 6.1.            izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2.            izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu; 6.3.            maksāšanas līdzeklis izsolē - EURO; 6.4.            pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu  10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam autorizēt to dalībai izsolē; 6.5.            izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6.            izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7.            vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8.            izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā. Otrās labprātīgās   izsoles sākumcena 1326.00EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 100.00EUR. Izsoles sākuma datums 22.05.2019 pl.13.00, izsoles noslēguma datums 21.06.2019 pl.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 11.06.2019.Iemaksāt nodrošinājuma summu 176,80 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956 ,depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un , izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.Tālr uzziņām 64521195.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi