Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00024/089/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.05.2019
Pieteikties var līdz:
10.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
20.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 420.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 34 200.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 89. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101, pirmajā izsolē pārdod Inesei Nēģītei piederošo nekustamo īpašumu “Rožupes”, Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr.6676 008 0010, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 6,0 ha un apbūves: zemes gabals ar platību 0,4 ha un apbūve - dzīvojamā māja un saimniecības ēka; zemes gabals ar platību 5,6 ha. Piedzinēji: SIA Baltics Credit Solutions Latvia, Kr.Valdemāra iela 21-11, Rīga; Marginalen Bank Bankaktiebolag, Box 26134, 100 41 Stokholma, Zviedrija. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 34200,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 34200,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 21. maijs un noslēguma datums un laiks ir 2019. gada 20. jūnijs, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 10. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, EUR 3420,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi