Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/091/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Baltā Valija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 520.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 200.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 7 700.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.91 zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā, prakses vieta Gulbenē, Rīgas ielā 28, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Pienotava, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, Tirzas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000276362, kadastra numurs 5094 004 0233. Nekustamais īpašums pieder – SIA DATU APSTRĀDES CENTRS, adrese Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401. Piedzinējs: valsts.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0233 ar platību 1,58 ha. Uz zemes gabala atrodas 4 ēkas un būves. Ēka, kadastra apzīmējums 5094 004 0233 001, transformatoru apakšstacija, kadastra apzīmējums 5094 004 0233 002, palīgēka, kadastra apzīmējums 5094 004 0233 010, ūdenstornis, kadastra apzīmējums 5094 004 0233 011.

Nekustamā īpašuma novērtējums – 5200 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena – 5200 EUR. Izsoles solis – 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 27. jūnijam jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Valijas Baltās, reģistrācijas Nr. 06026012569, depozīta kontā Nr. LV70TREL9199071001000, Valsts kasē, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma – 520 EUR, maksājuma mērķi norādot izpildu lietas Nr. 00487/091/2018, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tā dalību izsolē. Izsoles sākums 2019. gada 7. jūnijā plkst. 13:00. Izsoles noslēgums – 2019. gada 8. jūlijā, plkst. 13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi