Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/106/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.02.2019
Pieteikties var līdz:
20.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
01.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Klaģe Andžela, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 39 000.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Klaģe, ar prakses vietu Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Anitai Stabiņai piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: Ozolnieku novada dome, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018 Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5478 005 0039 un kopējo platību 9,1 ha, pēc adreses “Timmermaņi”, Salgales pag., Ozolnieku nov., kadastra numurs 5478 005 0039, reģistrēts Salgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000125707. Nekustamā īpašuma novērtējums- 10 000.00 EUR Izsoles sākumcena- 10 000.00 EUR. Izsoles solis- 1000.00 EUR Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 28.02.2019 plkst 13.00 Izsoles noslēgums 01.04.2019 plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 20.03.2019, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma- 1000.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Andželas Klaģes, reģ.Nr. 13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi