Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00028/089/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 240.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 800.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 1 900.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.89 zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, rīko Santai Miķelsonei piederošām 2/3 domājamām daļām, Intaram Miķelsonam piederošai 1/6 domājamai daļai, Lāsmai Miķelsonei piederošai 1/6 domājamai daļai no nekustamā īpašuma Tālavas ielā 6-6, Valkā, Valkas novadā, kadastra Nr.9401 900 1392, otro labprātīgo izsoli. Otrās izsoles sākumcena – EUR 1800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākuma datums – 2019. gada 28. maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019. gada 27. jūnijs, plkst.13:00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 17. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, EUR 240,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Piedzinējs: SIA “Baltics Credit Solutions Latvia”, Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi: 1 .Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs Nekustamais īpašums Tālavas iela 6 - 6, Valka, Valkas nov., kadastra Nr.94019001392, kas sastāv no: dzīvokļa Nr.6 46,6 m2 platībā; kopīpašuma 466/3369 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un trīs palīgceltnēm.   2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi 2.1.     Noteikts aizliegums bez Baltics Credit Solutions Latvia SIA, reģistrācijas numurs 40103700274, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. 2.2.     Nostiprināta hipotēka LVL 41000,00 vai EUR 58337,74 apmērā. Kreditors SIA Baltics Credit Solutions Latvia, reģistrācijas numurs 40103700274.   3.Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena EUR 2 400,00 (divi tūkstoši četri simti euro, 00 centi);   4.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība Nosolītā augstākā cena samaksājama zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas.   5.Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev īpašnieks nekustamajā īpašumā nepatur nekādas tiesības.             6.Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem Citi pārdošanas nosacījumi netiek noteikti.   Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu. Tālrunis uzziņām 64174884.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi