Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00102/107/2018-EIS
Izsoles sākums:
07.11.2018
Pieteikties var līdz:
27.11.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
07.12.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 700.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 16 000.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta  Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-316, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Ēvaldam Timzem  piederošajam nekustamajam īpašumam Dārza iela 10-9, Bauska, Bauskas novads, kadastra numurs 40019001525. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena  7000,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2018.gada 7.novembris. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2018.gada 7.decembris, plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs un hipotekārais kreditors – AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2018. gada 27.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 700,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi. 1.      1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr. 9 – dzīvokļa kopējā platība 30,2 kvm, dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa 302/9261. Pievienota 302/9261 domājamā daļa no zemes (kadastra numurs 4001 004 0033), adrese: Dārza iela 10-9, Bauska, Bauskas nov., kadastra numurs 40019001525. 2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. Atzīme- noteikts aizliegums bez “Swedbank” AS (iepriekš “Hansabanka”), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 20.augusta hipotēkas līgums Nr.07-100507-PK/1; 2.2. Atzīme- ir īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums saskaņā ar 1996.gada 13.novembra pirkuma līguma Nr.2/6 1.3.pk.; 2.3. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa EUR 42’900,00 (LVL 30150,29). Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.07-100507-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 4.3.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš – līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei Kreditors: “Swedbank” AS (iepriekš “Hansabanka”), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 20. augusta aizdevuma līgums Nr. 07-100507-PK, 2007.gada 20. augusta hipotēkas līgums Nr. 07-100507-PK/1. Maksimālais nodrošinātais prasījums EUR 60’059,42 (LVL 42’210,00). 3.      Izsoles sākumcena– EUR 7’000,00 (septiņi tūkstoši euro). 4.      Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 5.      Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks – Ēvalds Timze, patur sev. 6.      Citi pārdošanas nosacījumi: 6.1.izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;  6.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4.persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6.izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7.vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8.izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi