Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00036/110/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.07.2019
Pieteikties var līdz:
07.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
19.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 14 310.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 107 325.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Dainim Bergmanim piederošā nekustamā īpašuma Savienības iela 13A, Jelgava, kadastra Nr. 0900 007 0140, otro izsoli. Piedzinējs – Danske Bank AS, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Danske Bank A/S filiāle Latvijā, Cēsu iela 31/8, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0900 007 0140 un kopējo platību 103557 kv.m. Uz zemes gabala atrodas Zemesgrāmatas nodalījumā nereģistrētas būves: dzelzsbetona plākšņu laukums ar kadastra apzīmējumu 0900 007 0140 001 un kopējo platību 6336 kv.m.; dzelzsbetona plākšņu laukums ar kadastra apzīmējumu 0900 007 0140 002 un kopējo platību 7128 kv.m.; paaugstinātais dzelzceļa sliežu pievadceļš Nr.106 ar kadastra apzīmējumu 0900 007 0140 004 un garumu 180 m; bīstamo kravu izvietošanas dzelzceļa sliežu pievadceļš Nr.69 ar kadastra apzīmējumu 0900 007 0140 005 un garumu 390 m; pārmiju pārvedas ar kadastra apzīmējumu 0900 007 0140 006; prožektoru masti ar kadastra apzīmējumu 0900 007 0140 007; paaugstinātā ceļa estakāde ar kadastra apzīmējumu 0900 007 0140 008 un garumu 264 m; dzelzsbetona plākšņu žogs ar kadastra apzīmējumu 0900 007 0140 009 un kopējo platību 3384 kv.m. Pēc VZD datiem, būvju īpašumam kā tiesiskais valdītājs ir reģistrēts Dainis Bergmanis. Konstatēts, ka uz zemes gabala aptuveni 2,5 ha platībā aizņem arī citām personām piederošas ēkas un būves. Nekustamā īpašuma novērtējums – 143100,00 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 107325,00 EUR. Izsoles solis – 5000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 18. jūlijā un izsoles noslēgums - 2019. gada 19. augustā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 7. augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 14310,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ.Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi