Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00007/114/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.02.2019
Pieteikties var līdz:
06.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Bērziņa Pārsla, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 13 000.00
Izsoles solis:
€ 130.00
Nosolītā cena:
€ 13 130.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa reģ.Nr.LV 06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko labprātīgo izsoli Raimonda Briģa piederošo  nekustamo īpašumu, 20/120 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 44, Jelgavā, kadastra Nr. 09000260141 ar sekojošiem pārdošanas nosacījumiem:

1.     Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: Raimondam Briģim, piederošās 20/120 domājamās daļas no Nekustamā īpašuma Rīgas iela 44, Jelgava kadastra Nr. 09000260141: Zemes gabala (kadastra apzīmējums 09000260141) 1538 m2platībā, uz tā atrodošās dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 09000260141001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 09000260141002).

2.     Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi;

2.1. 20/120 domājamo daļu īpašniekam Raimondam Briģim noteikts aizliegums bez Baltics Credit Solution Latvia SIA, reģistrācijas numurs 40103700274, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.2.Vērsta 215,64 eiro piedziņa Raimondam Briģim piederošajām nekustamā īpašuma 20/120 domājamām daļām. Piedzinējs: Jelgavas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas  kods 90000042516

2.3.Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu;

2.3.1.     Atzīme- aizsargjosla ar Rīgas ielu – sarkanā līnija;

2.3.2.     Atzīme-aizsargjosla ap īpaši aizsargājamo koku-ozolu;

2.3.3.     Atzīme-aizsargjosla gar pazemes kabeļu telekomunikāciju līniju;

2.3.4.     Atzīme-apgrūtinājums- koplietošanas ceļš;

2.3.5.     Atzīme-aizsargjosla gar gaisvadu telekomunikāciju līniju;

2.3.6.     Atzīme-elektrisko tīklu 0,4kV gaisvadu līnijas aizsargjosla;

2.3.7.     Atzīme- elektrisko tīklu 0,4kV gaisvadu līnijas aizsargjosla;

2.3.8.     Atzīme- aizsargjosla gar ūdensvadu;

2.3.9.     Atzīme- aizsargjosla gar atklātu grāvi.;

  2.2. Nostiprināta hipotēka 22229,53 euro (Ls 1563) apmērā. Kreditos: Baltics Credit Solutions Latvia SIA, reģistrācijas numurs 40103700274. Ķīlas devējs: Raimonds Briģis,, 20/120 domājamās daļas īpašnieks.

3.     Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena EUR 13 000,00 (trīspadsmit tūkstoši euro,00 centi).

4.     Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtībā- Nosolītā augstākā cena samaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Pārslas Bērziņas reģ.Nr. (06117511080), depozīta kontā depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22 viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas.

5.     Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev Īpašnieks nekustamajā īpašumā nepatur nekādas tiesības.

6.     Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem.

Citi pārdošanas nosacījumi netiek noteikti, Piedzinējs- SIA Baltics Credit Solutions Latvia, reģistrācijas numurs 40103700274, pilnvarotais pārstāvis SIA ‘’Intrum Latvia’’, Duntes iela 3, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. “Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 6. martam (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas – (1300,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā) , zvērināta tiesu izpildītāja (Pārsla Bērziņa), reģ.Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.” Izsoles sākuma datums - 2019.gada 14.februāris pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 18. marts plkst.13:00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi