Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.05.2022 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/871/2022-EIS
Izsoles sākums:
14.04.2022
Pieteikties var līdz:
04.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
16.05.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
31.05.2022

Izsoles rīkotājs:
Valsts nekustamie īpašumi,AS
Adrese:
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Telefons:
80002000
E-pasts:
vni@vni.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 592.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 5 920.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 6 020.00

Objekta informācija

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotā elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Zivju ielā 10/12, Liepājā (kadastra numurs 1700 533 0009), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 1700 033 0010 008). Izsoles sākumcena EUR 5920. Izsoles solis - EUR 100.

Izsoles sākums – 2022.gada 14.aprīlī, izsoles noslēgums – 2022.gada 16.maijā plkst. 13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 4.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"  norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Nekustamos īpašumus var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1 .

Saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi”, tālrunis uzziņām 80002000, 26320958.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

http://www.vni.lv

 

Būve raksturojama kā avārijas stāvoklī esoša.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde” ar 2021.gada 14.jūlija vēstuli Nr.1158/1.11. informē, ka servitūta tiesība par piekļūšanu ēkai ar kadastra apzīmējumu 1700 033 0010 008 nav nodibināta. Praktiski dabā ēkai ar autotransportu var piekļūt pa nekustamo īpašumu Kungu ielā 6, Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 033 0156) no Kungu ielas puses, kā arī, neizmantojot transportu, un, ja tiek demontēts žoga posms īpašumā Zivju ielā 10/12, Liepājā, pa nekustamo īpašumu Zivju ielā 10/12, Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 033 0010). Iekļūšana būvē ar kadastra apzīmējumu 1700 033 0010 008 ir no zemes vienības Kungu ielā 6, Liepājā, kadastra apzīmējums 1700 033 0156, kas ietilpst nekustamā īpašuma, kadastra numurs 1700 033 0156, sastāvā. Nekustamais īpašums, kadastra numurs 1700 033 0156, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4670.

Būve ar kadastra apzīmējumu 1700 033 0010 008 atrodas uz zemes vienības Zivju ielā 10/12, Liepājā, ar kadastra apzīmējumu 1700 033 0010, kas reģistrēta nekustamā īpašuma, kadastra numurs 1700 033 0010, sastāvā. Zemes vienība neietilpst pārdodamā objekta sastāvā un pircējs neiegūst īpašuma tiesības uz zemi. Neatkarīgi no zemes un būvju īpašnieku gribas, pastāvēs piespiedu nomas tiesiskās attiecības starp būvju īpašnieku un zemes īpašnieku, un personai, kas būs būvju īpašnieks, būs pienākums maksāt piespiedu zemes nomas maksu zemes īpašniekam.

Papildu informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.