Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 26.11.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
MPA/2201/2021-EIS
Izsoles sākums:
27.10.2021
Pieteikties var līdz:
16.11.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
26.11.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Jureviča Rita, MPA
Adrese:
Rīgas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Telefons:
26332072
E-pasts:
rita@jurevica.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 590.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 5 900.00
Izsoles solis:
€ 590.00
Nosolītā cena:
€ 11 210.00

Objekta informācija

Raimonda Birznieka maksātnespējas procesa administratore Rita Jureviča, amata apliecība Nr.00361, prakses vieta: Rīgas ielā 16, Daugavpilī, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Raimondam Birzniekam piederošo nekustamo īpašumu – 1/16 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Hāpsalas ielā 9, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.11563, kadastra Nr.0100 015 0075, un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1720 m2, uz zemes gabala atrodas namīpašums: dzīvojamās ēkas (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1 un Nr.2) un palīgceltnes (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.6, 7, 10, 11). Parādnieka lietošanā dzīvoklis Nr.9 (telpu grupas kad.apz.0100 015 0075 002 001) ar kopējo platību 30,4 m2, turpmāk – Īpašums. Īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 5900,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir 590,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 27.oktobris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 26.novembris plkst.13.00. Izsoles nodrošinājums 590,00 EUR. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 16.novembra plkst.23.59 jāiemaksā izsoles nodrošinājums administratores Ritas Jurevičas norēķinu kontā Nr.LV94HABA0551038270063, AS "Swedbank", un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālr. uzziņām 26332072.