Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 15.09.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/1664/2021-EIS
Izsoles sākums:
16.08.2021
Pieteikties var līdz:
05.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
15.09.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
28.09.2021

Izsoles rīkotājs:
Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese:
Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601
Telefons:
64622238
E-pasts:
info@rezeknesnovads.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 2 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 2 100.00

Objekta informācija

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “1.maija iela 49”, kadastra Nr. 7870 003 1233, ar adresi “1.maija iela 49, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630”, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0627, kuras kopējā platība ir 0,076 ha (760 kv.m).
Izsoles sākumcena – EUR 2000. Nodrošinājums – EUR 200. Izsoles solis – EUR 100.
Izsoles sākums – 16.08.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei – 05.09.2021.
Izsoles noslēgums – 15.09.2021. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums iestādes "Maltas pagastu apvienība", reģ. Nr.40900027426, A/S SWEDBANK norēķinu kontā Nr. LV45HABA0551046064216, kods HABALV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Pirkuma apmaksa izsoles uzvarētājam ir jāsamaksā līdz 28.09.2021., veicot pārskaitījumu uz iestādes "Maltas pagastu apvienība", reģ. Nr.40900027426, norēķinu kontu A/S SWEDBANK Nr. LV45HABA0551046064216.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv un https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/izsoles-sludinajumi/ .
Saskaņot objekta apskates laiku var ar struktūrvienības "Maltas pagasta pārvalde" pārstāvi pa tālr. 64631031; 26156607 vai 64621401.