Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 05.05.2021 13:00!
Izsoles sākums:
01.04.2021
Pieteikties var līdz:
21.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
05.05.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
05.06.2021

Izsoles rīkotājs:
Ozolnieku novada pašvaldība
Adrese:
Stadiona iela 10, Ozolnieki, LV - 3018
Telefons:
63084721
E-pasts:
ozolnieki@ozolnieki.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 30 000.00
Izsoles solis:
€ 600.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

 PAZIŅOJUMS  PAR  ELEKTRONISKO IZSOLI

Ozolnieku novada dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Ozolnieku novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Parka iela 2, Brankas, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr.54440050252, kura sastāvā ir zemes vienība 0,1212 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54440050813 un ēka ar kadastra apzīmējumu 54440050252001.
Pirmās izsoles sākumcena – EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi).
Izsoles solis – EUR 600,00  (seši simti euro).
Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas  EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozolnieku novada domes bankas norēķinu kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Parka iela 2, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsoles nodrošinājums”.

Maksa par dalību izsolē EUR 20,00 (divdesmit euro) vietnes administratoram saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

 Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 1.aprīļa pl.13.00 līdz 2021.gada 21.aprīlim pl.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 1.aprīlī  pl.13.00 un noslēdzas 2021.gada 5.maijā plkst.13.00.