Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 05.05.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/605/2021-EIS
Izsoles sākums:
02.04.2021
Pieteikties var līdz:
22.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
05.05.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
19.05.2021

Izsoles rīkotājs:
Dagdas novada pašvaldība
Adrese:
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads
Telefons:
-
E-pasts:
dome@dagda.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 130.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 1 300.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 1 450.00

Objekta informācija

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam Ziedlauki, adrese: Latgales iela 9, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov., kas sastāv no zemes gabala 1,1665 ha platībā (kadastra apzīmējums 6090 001 3381) un uz tās esošām 2 ēkām (kadastra apzīmējumi: 6090 001 3381 001 un 6090 001 3381 002).

 

Sākumcena – 1300 euro, izsoles solis - 150 euro, nodrošinājuma maksa – 130 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.04.2021. plkst.13.00 līdz 22.04.2021. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 02.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 05.05.2021. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma maksa 130 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UNLA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma Ziedlauki nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām 65681712.