Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.06.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
CITI/699/2021-EIS
Izsoles sākums:
13.05.2021
Pieteikties var līdz:
02.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.06.2021 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš:
28.06.2021

Izsoles rīkotājs:
VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Adrese:
Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650
Telefons:
64628033
E-pasts:
novads@vilani.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
€ 50.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 1 550.00

Objekta informācija

Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114, elektroniskajā izsolē ar augšupejošo soli pārdod, nekustamo īpašumu Rodnovi, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980060300, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980060300 – 0,4234 ha platībā. Pirmpirkuma tiesības noteiktas 27.02.2017. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.V-2017/1 nomniekam.

Nekustamais īpašums tiek pārdots ar augšupejošu soli elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākuma datums 13.05.2021., izsoles noslēgums – 14.06.2021. pulkst.13.00. izsoles sākuma cena 1500,00 eiro (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi). Izsoles solis 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi).

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 13. maija plkst.13.00 līdz 2021. gada 2. jūnija plkst.23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.06.2021. jāiemaksā nodrošinājums Viļānu novada pašvaldības kontā Nr.LV73HABA0551026165229, AS Swedbank, 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 150,00 eiro (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi) un dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi pieejami www.vilanunovads.lv.

Informācija pa tālr. 64662424.