Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/96/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2020
Pieteikties var līdz:
04.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Māra Kučinska, ZTI
Izsoles kārta:
Atkārtota
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 16 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 19 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.33 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Kučinska, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, pamatojoties uz Tiesu izpildītāju likuma 74.panta 1.daļas 4.punktu rīko publisko izsoli ALLE, SIA piederošam nekustamam īpašumam Keramikas ielā 4-20, Rīgā, kadastra Nr.0100 914 5586.

 

Izsoles sākumcena – 16 000,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 15.01.2020. Izsoles noslēgums 14.02.2020. plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.02.2020. jāiemaksā nodrošinājuma summa 1600,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Māras Kučinskas, reģ. Nr.LV03097010604, depozīta kontā Nr. LV37TREL9199093001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.

 

Izsoles sākumcena ir noteikta izsoles nosacījumos, līdz ar to zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

 

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1.                  Pārdodamais nekustamais īpašums:

 

ALLE, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību piederošais nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.20, kadastra Nr.0100 914 5586, kopējā platība 41,7 m2, Keramikas ielā 4, Rīgā, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 417/8763 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000003051-20, turpmāk – Nekustamais īpašums.

 

2.                  Izsoles sākumcena ir 16 000,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši euro).

 

3.                  Izsoles veids un norises kārtība:

3.1.            Izsoles notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu.

3.2.            Izsoli rīko Zvērināts tiesu izpildītājs. Izsoles izziņošana un visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar šiem izsoles nosacījumiem, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un zvērinātu tiesu izpildītāju metodiskajiem norādījumiem “Noteikumi par publiskajām izsolēm”.

3.3.            Maksāšanas līdzeklis izsolē – euro.

3.4.            Izsoles solis – 500,00 EUR.

3.5.            Sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli tiesu izpildītājs ievieto Elektronisko izsoļu vietnē.

3.6.            Izsoles sākuma datumu nosaka tiesu izpildītājs, bet tas nedrīkst būt vēlāks par 10 darba dienām, skaitot no datuma, kurā sludinājums nosūtīts ievietošanai Elektronisko izsoļu vietnē.

3.7.            Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā  tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 1600,00 EUR, kas veido 10 % no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

3.8.            Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt nekustamo īpašumu Latvijas Republikā. Par normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu ievērošanu attiecībā uz nekustamo īpašumu iegādi ir atbildīgi paši izsoles dalībnieki.

3.9.            Tiesu izpildītājs autorizē personu dalībai izsolē piecu darbdienu laikā no nodrošinājuma un personas lūguma saņemšanas dienas. Ja nodrošinājums vai autorizācijas lūgums nav saņemts šo noteikumu 3.7.punktā norādītajā termiņā, tiesu izpildītājs atsaka personas autorizāciju dalībai izsolē.

3.10.        Nodrošinājumu, ko iemaksājusi persona, kura izsolē nosolījusi augstāko cenu, ieskaita pirkuma maksā. Pārējiem izsoles dalībniekiem viņu iemaksāto nodrošinājumu divu darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma izsniedz atpakaļ.

3.11.        Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad viņš šo nosacījumu noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kas izsole ir noslēgusies.

3.12.        Solīšana sākas no izsoles sākumcenas. Solītājs nevar reģistrēt solījumu, kas ir mazāks par izsoles sākumcenu vai vienāds ar to, atšķiras no izsoles sludinājumā noteiktā izsoles soļa vai ir mazāks par iepriekš reģistrētajiem solījumiem vai vienāds ar tiem. Reģistrētos solījumus nevar atsaukt vai mainīt.

3.13.        Elektronisko izsoļu vietnē solījumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, fiksējot solīto summu un solījuma reģistrēšanas laiku. Izsoles norises laikā šī informācija ir pieejama tiesu izpildītājam un izsoles dalībniekiem. Izsoles norises laikā un pēc noslēguma elektronisko izsoļu vietnē ir publiski pieejama informācija par augstāko nosolīto cenu.

3.14.        Izsole noslēdzas trīsdesmitajā dienā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma pulksten 13:00, bet, ja trīsdesmitā diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, -nākamajā darbdienā līdz pulksten 13:00. Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par piecām minūtēm. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darbdienas pulksten 13:00. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus vairs nereģistrē un elektronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles noslēguma datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.

3.15.        Tiesu izpildītājs jebkurā brīdī var pārtraukt nekustamā īpašuma izsoli pēc Nekustamā īpašuma īpašnieka lūguma. Paziņojumu par izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu vietnē.

3.16.        Pēc izsoles noslēguma nosolītājam elektroniski uz Izsoļu dalībnieku reģistrā reģistrētā elektronisko izsoļu vietnes lietotāja kontu nosūta paziņojumu par to, ka viņš nosolījis augstāku cenu nekā citi un ir iestājies pienākums samaksāt visu no viņa pienākošos summu.

 

4.                  Elektronisko izsoļu vietnē elektroniski sagatavotais akts uzskatāms par nodomu protokolu un tam ir informatīvs raksturs.

 

5.                  Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1.            Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā uz sludinājumā norādīto zvērināta tiesu izpildītāja kontu summa, ko veido starpība starp nosolīto augstāko cenu un samaksāto nodrošinājumu (3.7.punkts). Par minētās summas samaksu tiesu izpildītājs sastāda paziņojumu un izsniedz to Nekustamā īpašuma īpašniekam.

5.2.            Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5.3.            Ja samaksa netiek veikta šajos nosacījumos noteiktajā kārtībā un termiņā, persona kura nosolījusi augstāko cenu zaudē tiesības iegūt Nekustamo īpašumu, kā arī zaudē iemaksāto nodrošinājumu (3.7.punkts).

 

6.                  Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

6.1.            izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

6.2.            neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

6.3.            nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (5.1.punkts);

6.4.            izsoles norises laikā, izņemot 3.14.punktā minētajā gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojumus par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

 

7.                  Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei autorizēts tikai viens dalībnieks, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

8.                  Slēptā cena

Nekustamā īpašuma slēptā cena: ALLE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību noteikta zemāka cena, par kuru var tikt pārdots Nekustamais īpašums. Nekustamā īpašuma slēptā cena ir augstāka par Nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu.

 

9.                  Citi nosacījumi:

9.1.            Izsoles dalības maksa elektronisko izsoļu vietnē izsoles dalībniekiem netiek atgriezta.

9.2.            Nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu un attiekties noslēgt pirkuma līgumu, par to rakstveidā paziņojot zvērinātam tiesu izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles noslēguma dienas. Šādā gadījumā personai, kura nosolījusi augstāko cenu, tiek atmaksāts samaksātais nodrošinājums (3.7.punkts) un samaksātā pirkuma maksa (5.1.punkts).

9.3.            Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no pirkuma maksas (5.1.punkts) samaksas dienas, ir jānoslēdz ar Nekustamā īpašuma īpašnieku pirkuma līgums par nosolīto Nekustamo īpašumu, kā arī pie zvērināta notāra jāparaksta nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai, lai reģistrētu Nekustamo īpašumu uz ieguvēja vārda. Izdevumus par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un izdevumus pie zvērināta notāra pakalpojumiem sedz nosolītājs.

9.4.            Īpašuma tiesības pāriet pircējam (nosolītājam) pēc pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

9.5.            Publiskās izsoles rezultātā iegūto naudu, tai skaitā šo noteikumu 5.3.punktā minētajā gadījumā iemaksāto nodrošinājumu, tiesu izpildītājs pārskaita ieinteresētajai personai (Nekustamā īpašuma īpašniekam) pēc apliecinājuma par izsolē pārdotās mantas – Nekustamā īpašuma, tiesību maiņas saņemšanas.

9.6.            Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

9.7.             Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles

9.8.            Nekustamā īpašuma apskate var tikt nodrošināta iepriekš sazinoties pa tālruni: +371-27839362, +371-25420771, vai rakstot uz e-pasta adresi: sabiedriba.alle@gmail.com.