Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/2313/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.12.2019
Pieteikties var līdz:
01.01.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
13.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 760.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 7 600.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 8 800.00

Objekta informācija

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", vien.reģ.Nr.40003356530, Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: Akmeņu iela 68D, Ogre, Ogres novads, ar kadastra Nr. 7401 506 0070, kas sastāv no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7401 006 0001 032 ar kopējo platību 100,70 m2

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot pa tālr.29441841,vai e-pastu:riga@lau.lv  .

Objekta izsoles veids, sākuma datums un laiks: Izsoles Objekts tiek pārdots Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2019.gada 12.decembris, plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2020.gada 13.janvārī plkst. 13:00.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācijas vieta, laiks, termiņš: Fiziska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsoles rīkotāja izsolēiesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

1)    patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv),;

2)   klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš noslēdzis līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2020.gada 1.janvārī plkst. 23:59.

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 7 600,00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti euro, 00 centi). Paaugstinājuma solis: 300,- EUR (trīs simti euro, nulle centi). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība:

Izsoles dalībniekiem līdz dalībnieku reģistrācijas beigu termiņam jāpārskaita:

1)    Dalības maksa 20,00 EUR (divdesmit euro, nulle centi) apmērā saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

2)  VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā Nr. LV18NDEA0000080026392 Pirkuma nodrošinājumu 760,00 EUR (septiņi simti sešdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Akmeņu ielā 68D, Ogrē izsoles pirkuma nodrošinājums”.

Pirmpirkuma tiesības: nekustamā īpašuma Akmeņu ielā 62, Ogrē, Ogres novadā, ar kadastra apzīmējums Nr. 7401 006 0001 īpašniekam. Pirmpirkuma tiesīgā persona var izmantot pirmpirkuma tiesības, paziņojot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu līdz izsludinātās izsoles noslēgumam, nosūtot uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ juridisko adresi pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kā arī izmantojot savas pirmpirkuma tiesības Civillikumā noteiktajā kārtībā (2 mēnešu laikā pēc pirkuma līguma kopijas iesniegšanas pirmpirkuma tiesīgajai personai).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), kā arī Izsoles organizētāja mājas lapā (www.lau.lv  -sadaļā Aktualitātes-Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles).