Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/971/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.07.2019
Pieteikties var līdz:
06.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
16.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Valsts nekustamie īpašumi,AS
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 88.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 880.00
Izsoles solis:
€ 20.00
Nosolītā cena:
€ 900.00

Objekta informācija

 

 

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) elektronisko izsoli Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

Zeļļu ielā 5 -2, Limbažos, Limbažu novadā (kadastra numurs 6601 900 2447), kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 un 208/3146 kopīpašuma domājamām daļām no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 001 0195) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6601 001 0195 001 un 6601 001 0195 002). Izsoles sākumcena EUR 880, Izsoles solis - EUR 20.

Izsoles sākums – 2019.gada 17.jūlijs, izsoles noslēgums – 2019.gada 16.augusts plkst. 13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 6.augustam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi"  norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi”, tālrunis uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

http://www.vni.lv