Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
CITI/943/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2019
Pieteikties var līdz:
29.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalvis Dūrītis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 8 850.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Rīkotāja dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 177 000.00
Izsoles solis:
€ 4 000.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā publiskās izsoles noteikumi

1.Informācija par izsoles objektu

Nekustamais īpašums: dzīvoklis Nr.4, kas atrodas Rīgā, Mārstaļu ielā 2/4 un pie tā piederošās 12800/292560 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra apzīmējums 01000030114),  kadastra numurs 0100 9188 740, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3659  - 4, turpmāk – Nekustamais īpašums. Nekustamais īpašums ir 3 – istabu dzīvoklis ar kopējo platību 126.5 m2, kas izvietots pirmskara laika 5-stāvu daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā. Nekustamais īpašums nav apgrūtināts.

Nekustamā īpašuma īpašnieks un pārdevējs: Pillar 3, SIA, reģistrācijas Nr. 40103193067, juridiskā adrese: Elizabetes iela 3, Rīga, LV – 1010, turpmāk – Pārdevējs.

2. Informācija par izsoli

Izsoles veids: labprātīga izsole ar augšupejošu soli, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma īpašnieka lēmumu.

Izsoles organizators: Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis, prakses vieta: Tērbatas iela 53 - 8, Rīga, LV-1011, Latvija, turpmāk – Izsoles organizators.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena:  177’000, -  EUR, kas ir noteikta saskaņā ar Pārdevēja lēmumu. Ņemot vērā, ka Nekustamais īpašums ir rekonstruēts, pievienotās vērtības nodoklis (PVN) Nekustamā īpašuma pirkuma maksai tiek aprēķināts un piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma noteikumiem. Pēc nosolītāja lūguma, PVN rēķinu izraksta Pārdevējs pēc tam, kad saņemta informācija no Izsoles organizatora par pilnas nosolītās Nekustamā īpašuma pirkuma maksas un Zemesgrāmatas nodevu iemaksas Izsoles organizatora Depozīta kontā.

Izsoles solis: 4000, - EUR.

Izsoles norise: elektroniski, Izsoles organizatoram izvietojot sludinājumu elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) un veicot attiecīgas amata darbības izsoles norisei.

Izsoles nodrošinājums: 5 % apmērā no Nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir 8’850,-  EUR.

Uzziņas: par izsoles norises kārtību un citiem jautājumiem t.25750089 (Izsoles organizators). Pārdevēja pārstāvis t. 25490079.

Nekustamā īpašuma novērtējums un Pirkuma līguma projekts pievienoti izsoles sludinājuma pielikumā.

3.Tiesības piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties un tajā piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kurām ir tiesības iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu. Pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā līdz Nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītajam Nekustamā īpašuma izsoles noslēgumam, iemaksā  Izsoles organizatora - zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, depozīta kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, turpmāk – Depozītu konts, izsoles nodrošinājumu 8’850,- EUR apmērā, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta Izsoles organizētājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, kā arī sedz maksu par dalību izsolē vietnes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā apmērā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

4.Tiesības iegādāties nosolīto Nekustamo īpašumu

Tiesības iegādāties nosolīto Nekustamo īpašumu ir izsoles augstākajam solītājam. Gadījumā, ja augstākais solītājs nesamaksā nosolīto Nekustamā īpašuma pirkuma maksu noteiktajā termiņā vai apmērā, tiesības iegādāties Nekustamo īpašumu pāriet uz nākamo augstāko solītāju par viņa pēdējo nosolīto summu.

Dalībnieks, kas iemaksājis nodrošinājumu dalībai izsolē apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, Nekustamo īpašumu un tā faktisko un juridisko stāvokli un turpmāk necels pretenzijas šai sakarā.

5.Pēdējā pārsolītā solītāja nodrošinājuma atmaksas kārtība

Izsoles dalībniekiem, izņemot pēdējo pārsolīto solītāju, iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles noslēguma Izsoles organizators atmaksā atpakaļ. Pēdējais pārsolītais solītājs saņem atpakaļ iemaksāto nodrošinājuma summu tad, kad nosolītājs ir iemaksājis Depozīta kontā visu nosolīto summu par Nekustamo īpašumu un papildus naudas līdzekļus valsts un kancelejas nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā samaksai vai, ja augstākās cenas solītājs nav samaksājis nosolīto Nekustamā īpašuma pirkuma maksu un tiesības iegādāties Nekustamo īpašumu piedāvātas pēdējam pārsolītajam solītājam, kad tas no šādas tiesības noteikti atteicies vai nav sniedzis piekrišanu iegādāties Nekustamo īpašumu Izsoles organizatora noteiktajā 10 (desmit) dienu termiņā no paziņojuma nosūtīšanas dienas.

6.Darījumu apliecinošs dokuments

Nekustamā īpašuma izsoles darījumu apliecinošs dokuments ir Izsoles organizatora sastādīts Nekustamā īpašuma izsoles akts un Pārdevēja un augstākā solītāja vai pēdējā pārsolītā solītāja Nekustamā īpašuma Pirkuma līgums.

7.Nekustamā īpašuma pirkuma maksa un tās samaksas kārtība

Nekustamā īpašuma pirkuma maksa ir augstākā nosolītā summa.

Gadījumā, ja izsolei reģistrējies tikai viens dalībnieks, tad Nekustamā īpašuma pirkuma maksa (augstākā nosolītā summa) ir Nekustamā īpašuma sākumcena plus viens izsoles solis. Augstākās summas solītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Nekustamā īpašuma izsoles beigām ir jāiemaksā nosolītā summa, atskaitot nodrošinājumu, Izsoles organizatora  Depozīta kontā. Vienlaicīgi ar nosolītās summas iemaksu, augstākās summas nosolītājam (Pircējam) Depozīta kontā ir jāiemaksā arī naudas līdzekļi apmērā, kāds nepieciešams valsts un kancelejas nodevu samaksai par augstākā nosolītāja īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā. Gadījumā, ja augstākās cenas solītājs nav iemaksājis nosolīto summu un papildus naudas līdzekļus apmērā, kāds nepieciešams valsts un kancelejas nodevu samaksai noteiktajā termiņā vai apmērā, viņš zaudē tiesības iegādāties Nekustamo īpašumu un iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles organizatoram jāpārskaita zaudētā nodrošinājuma nauda Pārdevējam.

Maksāšanas līdzeklis izsolē – euro.

8.Nekustamā īpašuma pārreģistrācijas kārtība

Pēc tam, kad Izsoles organizators Depozītu kontā  ir saņēmis Nekustamā īpašuma pirkuma maksu un naudas līdzekļus apmērā, kāds nepieciešams valsts un kancelejas nodevu samaksai par augstākā nosolītāja īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā, viņš ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo Nekustamā īpašuma īpašniekam un nosolītājam ar paziņojumu, kurā norāda datumu un laiku, kad  pusēm ir jāierodas Skanstes ielā 7 k1 , Rīgā, lai parakstītu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, kura projekts pievienots šiem noteikumiem pielikumā, un zvērinātas notāres Argitas Gustafssones klātbūtnē parakstītu nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību un Nekustamo īpašumu pārreģistrācijai.

Nostiprinājuma lūgums tiek izsniegts Nekustamā īpašuma Pārdevējam, kuram ir pienākums to ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt zemesgrāmatā, kopā ar Nekustamā īpašuma Pirkuma līgumu un  maksājumu uzdevumiem par valsts un kancelejas nodevu īpašumu tiesību pārreģistrācijai samaksu. 

9. Papildu izmaksu segšanas kārtība.

Jebkuras izmaksas, kuras saistītas ar Nekustamā īpašuma pirkumu, apmaksu vai pārreģistrāciju uz nosolītāja vārda (tajā skaitā zemesgrāmatas valsts un kancelejas nodevas, notāra izmaksas) apmaksā nosolītājs, kurš atbilstoši Izsoles organizatora izsoles aktā noteiktajam ir iegādājies Nekustamo īpašumu.

10. Izsoles atzīšana par nenotikušu

Izsole tiek atzīta par nenotikušu, ja:

a)    izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

b)    nosolītājs noteiktā termiņā neiemaksā Depozīta kontā  visu Nekustamā īpašuma pirkuma summu un naudas līdzekļus apmērā, kāds nepieciešams valsts un kancelejas nodevu samaksai par augstākā nosolītāja īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā;

c)    izsoles norises laikā, izņemot gadījumu, kad pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, kad izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darba dienas pulksten 13.00, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

11. Papildus noteikumi

11.1. Informācija par izsoles kārtību

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi pieejami: https://izsoles.ta.gov./lietošanas-noteikumi.

Izsoles organizators, saziņai ar izsoles dalībniekiem, izmanto e-pasta adreses, kas norādītas elektronisko izsoļu vietnē, dalībniekam reģistrējoties izsolei.

11.2.Nekustamā īpašuma apskates vieta un laiks.

Nekustamā īpašuma apskates vieta un laiks iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma pilnvaroto pārstāvi, zvanot pa tālruni 25490079.

11.3. Normatīvie akti

Jebkādi citi noteikumi, kas nav iekļauti šo noteikumu tekstā, tiek regulēti atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.4. Citi noteikumi

Gadījumā, ja pēc izsoles noslēgšanās solītājs konstatē jebkādus Nekustamā īpašuma trūkumus, kas liedz pilnvērtīgi izmantot Nekustamo īpašumu, tas nevar būt par pamatu darījuma un/vai izsoles atcelšanai un zaudējumu kompensācijai. Solītājs, piedaloties izsolē, apliecina, ka tam ir bijusi iespēja iepazīties ar Nekustamā īpašuma stāvokli, tajā skaitā 2019.gada 20.februāra Nekustamā īpašuma novērtējumu, un Pircējs (solītājs) apliecina, ka tam šajā sakarā nav un turpmāk nebūs pretenziju pret Nekustamā īpašuma īpašnieku un pārdevēju.

Nekustamā īpašuma Pārdevējs nav atbildīgs par izsoles organizēšanas kārtību un norisi. Jebkuras pretenzijas saistībā ar minēto piesakāmas Izsoles organizatoram.

Gadījumā, ja augstākais solītājs ir pircējs, kuram nepieciešama pašvaldības piekrišana Nekustamā īpašuma iegādei, visus riskus, kas saistīti ar šādas piekrišanas saņemšanu/nesaņemšanu uzņemas augstākais solītājs.

Visas darbības, kas saistītas ar Nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, kuras Nekustamā īpašuma īpašnieka uzdevumā, pildot amata pienākumus, veic zvērināts tiesu izpildītājs –Izsoles organizators, kurš patstāvīgi ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Publiskās izsoles rezultātā, no īpašuma pārdošanas iegūtos naudas līdzekļus (nosolīto summu par Nekustamo īpašumu un papildus naudas līdzekļus valsts un kancelejas nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā), Izsoles organizators  pārskaita Pārdevējam pēc apliecinājuma par izsolē pārdotās mantas īpašuma tiesību maiņas saņemšanas.

Nekustamā īpašuma Pārdevējs un  nosolītājs (Pircējs) var vienoties par papildus nosacījumiem.