Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/944/2019-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2019
Pieteikties var līdz:
28.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stepēns Aloizs, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 33 866.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 338 660.00
Izsoles solis:
€ 10 159.80
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

„Maksātnespējīgās juridiskās personas SIA „Zilā lagūna” (reģ.nr.41503017442) maksātnespējas procesa administrators Aloizs Stepēns, prakses vieta Raiņa ielā 14, Jelgava, LV – 3001, paziņo, ka tiek izsludināta MSIA „Zilā lagūna” piederošās mantas  - nekustamā īpašuma un kustamās mantas kā lietu kopības pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Lietu kopībā ietilpst:

1) nekustamais īpašums „Zilā lagūna” (kadastra Nr.44600042396), kas sastāv zemes gabala 0,0511 ha platībā, nosacītā vērtība EUR 900;

„Zilā, lagūna” (kadastra Nr.44600040033), kas sastāv no zemes gabala 2456 m² platībā, nosacītā vērtība EUR 4300;

zivju produkcijas ražotne (kadastra Nr.44605040042), kas sastāv no ēkām un būvēm 1150,90 m² platībā, nosacītā vērtība EUR 94 600.

Nekustamais īpašums atrodas Kalkūnes ielā 2 A, Daugavpils novada Kalkūnos.

Īpašums ieķīlāts par labu AS „UniCredit Bank”, kuras tiesību pārņēmējs SIA „UniCredit Leasing” .

2) Zemes gabala (kadastra Nr.44600040582) domājamās daļas 83/1254, kuru piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 50. Domājamo daļu cenas attiecība izsolē tiks noteikta proporcionāli.

Domājamās daļas ieķīlātas par labu Valsts ieņēmumu dienestam.

Visa nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība kopā ar domājamām daļām ir EUR 99 850,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 99 850,00.

3) kustamā manta, kas sastāv no zivju produkcijas ražošanas iekārtām, tehnoloģiskā aprīkojuma un inventāra saskaņā ar vērtējuma atskaites sarakstu, kuras piespiedu pārdošanas vērtība tādā skaitliskā sastāvā, kādā tā tiek pārdota, ir EUR 238 810,00. Kustamā mantas īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 238 810,00.

Lietu kopības novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 338 660,00 (trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti sešdesmit euro).

Kustamā manta ieķīlāta par labu AS „UniCredit Bank”, kuras tiesību pārņēmējs SIA „UniCredit Leasing” .

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles nodrošinājums ir EUR 33 866,00, un tas jāiemaksā MSIA „Zilā lagūna” norēķinu kontā AS „Privatbank”, konta IBAN: LV10 PRTT 0260 0249 38600, līdz izsoles dienai, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta administratoram lūgums autorizēt dalībnieku izsolē.

Izsoles solis ir 3 procenti no  lietu kopības izsoles sākumcenas jeb EUR 10 159,80.

Izsoles sākuma datums ir 2019.gada 8.jūlijs, bet izsole noslēgsies 2019.gada 7.augustā, plkst.13.00.

Ar ziņām par izsoles kārtību, dalībnieku reģistrācijas nosacījumiem un dalību izsolē var iepazīties tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietošanas-noteikumi.

Nosolītājam pēc izsoles jāsamaksā valsts nodeva par pieteikumu tiesā un valsts un kancelejas nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Maksājumi veicami iepriekš norādītajā norēķinu kontā. 

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma dienai.

Kontaktinformācija:

tālr.29852700, legatura@inbox.lv, Aloizs.stepens@facebook.com”.