Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/621/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Melcere Aivita, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 455.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 4 550.00
Izsoles solis:
€ 455.00
Nosolītā cena:
€ 5 005.00

Objekta informācija

Maksātnespējīgās Anitas Stabiņas maksātnespējas administratore Aivita Melcere, amata apliecības Nr.00556, prakses vieta: Līduma iela 7–10, Rīga, LV-1079, tālr. 26113262,  paziņo par maksātnespējīgajai Anitai Stabiņai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošo soli.

Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums - kas atrodas “Jaunrudāji”, Jaunsvirlaukas  pag., Jelgavas nov., ar kadastra Nr.5456 005 0001, (kas sastāv no zemes vienības (kadastra apz.5456 005 0001) ar platību 2.2 ha  un uz tās stāvošās būves: būve (kadastra apz.5456 005 0001 002) – dabā sagruvusi, būve (kadastra apz.5456 005 0001 003) – dabā sagruvusi un būve (kadastra apz.5456 005 0001 005) -  netika identificēta), kas reģistrēts Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.8 (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: EUR 4’550.00 (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit eiro 00 centi).

Izsoles solis ir noteikts EUR 455.00 (četri simti piecdesmit pieci eiro 00 centi).

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole sākas 2019.gada 28.maijā plkst.13:00. Izsole tiks slēgta 2019.gada 27.jūnijā plkst. 13:00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 17.jūnijam iemaksā administratores Aivitas Melceres atvērtajā norēķinu kontā Nr. Nr.LV94PRTT0262021606913, A/S “PrivatBank”, kods PRTTLV22, nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (EUR 455.00) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta administratorei lūgumu autorizēt to dalību izsolē.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv.