Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
MPA/617/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.05.2019
Pieteikties var līdz:
10.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
20.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Puriņa Ieva, MPA
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 16 700.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
MPA dalības maksa:
nav
Sākumcena:
€ 167 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 169 000.00

Objekta informācija

 

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Puriņa, prakses vieta: Hipokrāta iela 37-9, Rīga, LV 1079, tālr. 26490667 pārdod pirmajā izsolē maksātnespējīgajai SIA „MEGAVE 2018”, reģ. Nr. 42103021066, juridiskā adrese: Gogoļa iela 13-35, Rīga, LV 1050, piederošu nekustamo īpašumu - zemes gabalu ar kopējo platību 9880 m² (kadastra apzīmējums 1700 023 0042) un uz zemes gabala esošo būvi (kadastra apzīmējums 1700 023 0042 001), kas atrodas Dūņu ielā 8A, Liepājā, kadastra numurs 1700 023 0042, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4831.

 

Papildus informācija - uz zemes gabala esošajai būvei elektroenerģijas padeve šobrīd tiek nodrošināta no nekustamā īpašuma Dūņu ielā 8, Liepājā.

 

Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 167 000.00 (viens tūkstotis sešdesmit septiņi euro), izsoles sākumcena EUR 167 000.00, izsoles solis EUR 2 000.00.

 

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Izsoles sākuma datums 21.05.2019. Izsoles noslēguma datums 20.06.2019. plkst. 13.00.

 

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.06.2019. ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 16 700.00 apmērā SIA „MEGAVE 2018”, reģ. Nr. 42103021066, norēķinu kontā Nr. LV42HABA0551046010435, „Swedbank” AS, kods HABALV22 un jānosūta administratorei lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.